EL TEATRE ROMÀ

Sembla que els primers espectacles teatrals van ser introduïts a Roma pels etruscs. Les primeres representacions es relacionen amb el culte dedicat a divinitats com Bacus o Príap.
El teatre romà comprèn diversos gèneres d'importància desigual, que es van insciure en el si d'una pràctica ritual pròpia de la civilització romana: els ludi scaenici (jocs escèncis). Aquests en són els principals:
  • Mims (representacions obscenes a partir d'un tirangle amorós)
  • Cants fescennins (versos burlescos grollers)
  • Atel·lanes (farses improvitzades amb personatges-tipus com el golafre, el bejeit... precussors de la Commedi dell'arte)
  • Comèdies (fabula palliata i fabula togata).
fabula palliatafabulla togatapalliatae
L'objectiu de tot teatre era divertir el públic, els electors i atreure's la gratitut popular. Els aplaudiment revelaven la satisfacció del públic, però tenien també un valor ritual: marcaven la fi de l'espectacle escènic. El teatre era un espai de llibertat, on l'expressió ciutadana era possible. El nombre de còmics solia ser elevat, tots eren masculins. Van dur màscara, llevat en el cas del mim, fins a l'Imperi.

EDIFICI
Primerament es muntava un empostissat a l'aire lliure i el públic es col·locava al seu davant formant un semicercle. A l'època de Plaute, es construiren teatres de fusta, seguint l'exemple grec, que un cop acabats els jocs es desmuntaven. Fins al final de la República no es construiren teatres de pedra, que seguiren el model grec.
Parts d'un teatre romà:
  • Cavea: Graderia semicircular esglaonada, on seien els espectadors, segons la categoria social. La part superior, pullarium, hi seien les dones i els esclaus. Hi havia corredors interiors i sortides (vomitoria). Es situaven vasos de bronze o de terra vuita sota els seients per millorar l'acústica.
  • Orchestra: Espai semicirucular entre la cavea i l'escenari on s'instal·laven els seients de les autoritats.
  • Scaeba: Espai, format pel proscaenium, plataforma elevada per on es movien els actors, el frons scaenae, decorat permanent que representava la façana d'un palau amb tres portes i diferents elements decoratius, i el postscaenium, els vestidors.
El teló baixava en començar l'obra i pujava en finalitzar. A l'estiu es cobria la cavea amb un velum (tendal).


Teatro_romano_de_Bosra.JPG